Compliance

Guidelines and legal notices of the Schunk GroupPrivacyverklaring

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende aanwijzingen geven een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgerelateerde gegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitgebreide informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring onderaan deze tekst.

Gegevensregistratie op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensregistratie op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt gedaan door de website-exploitant. Diens contactgegevens kunt u in de colofon van deze website vinden.

Hoe registreren wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld, doordat u deze aan ons doorgeeft. Hierbij kan het bijv. om gegevens gaan, die u in een contactformulier hebt ingevoerd.

Andere gegevens worden automatisch bij het bezoek van de website door onze IT-systemen geregistreerd. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip van oproepen van de site). De registratie van deze gegevens gebeurt automatisch, zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld, om een storingvrije beschikbaarheid van de website te waarborgen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te krijgen over herkomst, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te verlangen. Hierover en over andere vragen betreffende het onderwerp gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen onder het in de colofon aangegeven adres. Verder hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit.

Bovendien hebt u het recht, onder bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens te verlangen. Details hiervoor vindt u in de privacyverklaring onder „Recht op beperking van de verwerking“.

Analysetools en tools van derde aanbiedende partijen

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dat gebeurt vooral met behulp van cookies en met zogenaamde analyseprogramma's. De analyse van uw surfgedrag gebeurt in de regel anoniem; het surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie daarover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de mogelijkheden van bezwaar informeren wij u in deze privacyverklaring.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De exploitanten van deze pagina's nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en volgens de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en volgens deze privacyverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden diverse persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens, waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Deze privacyverklaring licht toe, welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij ze gebruiken. Deze verklaring licht ook toe, hoe en voor welk doel dat gebeurt.

Wij wijzen u erop, dat de gegevensoverdracht op internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) lacunes in de beveiliging kan hebben. Een waterdichte beveiliging van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie betreffende de verantwoordelijke instantie

Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung auf dieser Website ist:

Schunk GmbH

Rodheimer Straße 59
35452 Heuchelheim
Deutschland

Telefon: +49 641 608 - 0
E-Mail: infobox@schunk-group.com

Verantwoordelijke instantie is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen, e.d.).

Herroeping van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen met uw uitdrukkelijke toestemming mogelijk. U kunt een reeds gegeven toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking, die tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onverlet.

Recht van bezwaar tegen de verwerking van gegevens in bijzondere gevallen en tegen direct marketing (art. 21 AVG)

Wanneer de gegevensverwerking gebeurt op grond van art. 6 lid 1 letter e of f AVG, hebt u altijd het recht, om redenen, die resulteren uit uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens; dit geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering. De betreffende wettelijke grondslag, waarop een verwerking berust, vindt u in deze privacyverklaring. Wanneer u bezwaar maakt, zullen wij uw betreffende persoonsgerelateerde gegevens niet meer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen (verzet conform art. 21 lid 1 AVG).

Worden uw persoonsgerelateerde gegevens verwerkt, om direct mail te doen, hebt u het recht, altijd bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgerelateerde gegevens voor doeleinden van dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering, voor zover die in verbinding met direct mail is. Wanneer u bezwaar maakt, worden uw persoonsgerelateerde gegevens vervolgens niet meer voor doeleinden van direct mail gebruikt (verzet conform art. 21 lid 2 AVG)

Recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit

In het geval van inbreuk op de AVG heeft de betrokkene recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gewoonlijke verblijfplaats, uw werkplek of de plaats van de vermoedelijke inbreuk. Het recht van bezwaar bestaat onverkort andere administratieve of gerechtelijke middelen.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens, die wij op basis van uw toestemming of ter naleving van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde partij in een gangbaar, door een machine leesbaar formaat te laten overhandigen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke verlangt, gebeurt dit alleen voor zover dat technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze site gebruikt om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bijvoorbeeld bestellingen of vragen, die u aan ons als website-exploitant stuurt, een SSL-of TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u daaraan, dat de adresregel van de browser van “http://” in “https://” verandert en aan het slotje in uw browserregel.

Wanneer de SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens, die u aan ons stuurt, niet door derden meegelezen worden.

Informatie, blokkering, verwijdering en correctie

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen op elk moment het recht op kosteloze informatie over de van u opgeslagen persoonsgegevens, hun herkomst en ontvangers ervan en over het doel van de gegevensverwerking en indien nodig het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Hierover en over andere vragen betreffende het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen onder het in de colofon aangegeven adres.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht, de beperking van de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens te verlangen. Hiertoe kunt u altijd contact met ons opnemen via het in de colofon aangegeven adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Wanneer u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgerelateerde gegevens bestrijdt, hebben wij tijd nodig, om dit te controleren. Voor de duur van de controle hebt u het recht, de beperking van de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens te verlangen.
  • Wanneer de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens onrechtmatig gebeurde / gebeurt, kunt u in plaats van de verwijdering de beperking van de gegevensverwerking verlangen.
  • Wanneer wij uw persoonsgerelateerde gegevens niet meer nodig hebben, u ze echter nodig hebt voor het uitoefenen, verdedigen of geldend maken van rechtsvorderingen, hebt u het recht, in plaats van de verwijdering de beperking van de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens te verlangen.
  • Wanneer u een bezwaar conform art. 21 lid 1 AVG hebt ingediend, moet een afweging worden gemaakt tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet vaststaat, wiens belangen zwaarder wegen, hebt u het recht, de beperking van de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens te verlangen.

Wanneer u de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van hun opslag – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen of ter bescherming van de rechter van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van een belangrijke officieel belang van de Europese Unie of een lidstaat.

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Tegen het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens m.b.t. toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagd reclame- en informatiemateriaal wordt bij dezen bezwaar gemaakt. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor tot het nemen van gerechtelijke stappen in geval van ongevraagde toezending van reclame- en informatiemateriaal, zoals spam-emails.

3. Functionaris voor Gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven Functionaris voor Gegevensbescherming

Wij hebben voor ons bedrijf een Functionaris voor Gegevensbescherming aangesteld.

Matthias Mohr
Schunk Dienstleistungsgesellschaft mbH
D-35452 Heuchelheim
Duitsland

Telefoon: +49 641 608 1986

e-mail: matthias.mohr@schunk-group.com

4. Gegevensregistratie op onze website

Cookies

De internetpagina's gebruiken voor een deel zogenaamde cookies. Cookies richten geen schade aan op uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen ervoor om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die op uw computer worden achtergelaten en die uw browser opslaat.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “session-cookies”. Deze worden aan het eind van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven op uw terminal opgeslagen totdat u ze wist. Deze cookies stellen ons in staat uw browser bij het volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen, dat u over het instellen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies, die voor de uitvoering van het elektronische communicatieproces of voor de beschikbaarstelling van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelwagenfunctie) nodig zijn, worden op basis van art. 6 lid 1 punt f AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) opgeslagen. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor de technisch storingvrije en geoptimaliseerde beschikbaarstelling van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden die in deze privacyverklaring apart behandeld.

Server-logbestanden

De provider van de sites verzamelt automatisch gegevens en slaat die op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorstuurt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de bezoekende computer
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

De registratie van deze gegevens gebeurt op grond van art. 6 lid 1 punt f AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de technisch storingvrije weergave en de optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de server-logboek-bestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Wanneer u via het contactformulier contact met ons opneemt, slaan wij uw informatie (met name naam en aanhef, uw contactgegevens, uw bedrijf, het land en uw bericht) op en verwerken deze, om uw aanvraag te bewerken. Hetzelfde geldt, wanneer u informatiemateriaal bij ons aanvraagt. Wanneer u ons optioneel uw telefoonnummer meedeelt, nemen wij eventueel telefonisch contact met u op, om uw dingen te bespreken en u in contact te brengen met de juiste contactpersoon. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van de in het contactformulier ingevoerde gegevens vindt dus uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). U kunt deze toestemming op elk moment herroepen. Daarvoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen, die tot aan de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onverlet.

De door u in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven bij ons, totdat u ons om verwijdering vraagt, uw toestemming voor opslag herroept of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijv. na voltooiing van de verwerking van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaringstermijnen – blijven onverlet.

Aanvraag via e-mail, telefoon of telefax

Wanneer u via e-mail, telefoon of telefax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgerelateerde gegevens (naam, aanvraag) bij ons opgeslagen en verwerkt voor doeleinden van bewerking van uw verzoek. Deze gegevens geven wij niet zonder uw toestemming door.

De verwerking van deze gegevens gebeurt op grond van art. 6 lid 1 punt  b AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle overige gevallen berust de verwerking op uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG) en/of op ons legitieme belang (art. 6 lid 1 punt f AVG), omdat wij een legitiem belang hebben bij de effectieve bewerking van de aan ons gerichte vragen.

De door u via contactverzoeken gestuurde gegevens blijven bij ons, tot u ons verzoekt om verwijdering, uw toestemming voor opslag herroept of het doel voor de gegevensopslag vervalt (bijvoorbeeld na afgesloten verwerking van uw verzoek). Dwingende wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onverlet.

5. Analysetools en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder daarvan is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics gebruikt zogenaamde "cookies". Dat zijn tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en daardoor een analyse mogelijk maken van de gebruikmaking van de website door u. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaliter aan een server van google in de vs overgedragen en daar opgeslagen.

De opslag door Google-Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetools gebeuren op grond van art. 6 lid 1 punt f AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Daardoor wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die partij zijn in de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte vóór de overdracht naar de USA verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de USA verzonden en daar verkort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en om gegevens over de verdere gebruikmaking van de met de website en het internet verbonden diensten aan de website-exploitant te leveren. Het via Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plug-in

U kunt de opslag van de cookies door een desbetreffende instelling in uw browsersoftware voorkomen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, wanneer u de onder de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen gegevensregistratie

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics voorkomen, door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie geplaatst, dat de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens bij Google Analytics vindt u in de privacyverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Demografische kenmerken bij Google Analytics

Deze website gebruikt de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Daardoor kunnen rapporten worden opgesteld, die uitspraken bevatten over leeftijd, geslacht en interesses van de websitebezoekers. Deze gegevens stammen uit interessegerelateerde reclame van Google alsmede uit bezoekersgegevens van derde aanbiedende partijen. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden gelinkt. U kunt deze functie altijd via de weergave-instellingen in uw Google-account deactiveren of de registratie van uw gegevens door Google Analytics zoals in het punt “Bezwaar tegen gegevensregistratie” weergegeven algemeen verbieden.

6. Marketing en re-targeting

Gepersonaliseerde informatie

Onze websites gebruiken zogenaamde re-targeting-technologieën van externe aanbieders, die het ons mogelijk maken, u gepersonaliseerde informatie-aanbiedingen te doen. Deze technologieën maken het voor gebruikers van onze website, die reeds belangstelling voor de diensten van Schunk hebben getoond, mogelijk, specifieke, op deze gebruiker toegesneden informatie over de diensten van Schunk te ontvangen. Deze technologie wordt geleverd via cookies, alsmede door de analyse van het gebruikersgedrag in het verleden.

LinkedIn website re-targeting

Schunk gebruikt het door LinkedIn Inc. ter beschikking gestelde remarketing-tool (Website re-targeting). LinkedIn installeert een code op onze website, welke een cookie in de browser van onze website-bezoekers plaatst. Door de conversion-tracking- en website-demografiefuncties van LinkedIn kan Schunk volgen, wat er gebeurt, nadat een LinkedIn-gebruiker op onze advertentie klikt, doordat hij analysemethoden en -systemen van LinkedIn gebruikt, die het ons mogelijk maken, gegevens aan LinkedIn en zijn partners te versturen. Met deze service informeren wij u gericht over diensten en evenementen van Schunk. LinkedIn en Schunk voldoen beide aan de relevante EU-wetgeving inzake gegevensbescherming. Schunk ontvangt geen persoonsgerelateerde gegevens van LinkedIn, maar ontvangt alleen geaggregeerde, volledig geanonimiseerde informatie over onze klanten en gebruikers. Schunk stelt LinkedIn geen persoonlijk identificeerbare gegevens uit onze centrale operatieve it-systemen (zoals bijvoorbeeld CRM- of CSV-gegevens) ter beschikking. Voor verdere details raadpleegt u de specifieke voorwaarden op de LinkedIn-website: www.linkedin.com/legal/conversion-tracking De algemene gegevensbeschermingsrichtlijnen van LinkedIn vindt u op de website van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

LinkedIn Ads, LinkedIn Analytics en LinkedIn Marketing Solutions

Wij gebruiken de diensten van de LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland („LinkedIn“). In het kader van deze diensten verzamelt en bewaart LinkedIn gebruiksgegevens in geanonimiseerde profielen, om statistische beoordelingen over het websitegebruik en over het resultaat van advertenties en op interesse georiënteerde reclame op onze website en op LinkedIn en partner-sites van LinkedIn mogelijk te maken. Wanneer u gebruiker van LinkedIn bent, kan LinkedIn de gegevens eventueel ook samenvoegen met uw gebruikersaccount. Voor de gegevensverzameling gebruikt LinkedIn ook cookies. U kunt dit en de daarmee verbonden gegevensverzameling deactiveren via de volgende websites:

• https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls

• http://optout.aboutads.info/

• http://www.youronlinechoices.com/nl/praferenzmanagement/

• De deactivering wordt in de regel door middel van een cookie opgeslagen. Het moet daarom worden vernieuwd, wanneer u de cookies verwijdert. Bovendien moet de deactivering voor iedere browser afzonderlijk worden uitgevoerd.
• Het gebruik van de genoemde LinkedIn-diensten voor optimalisatie van onze website en onze advertentiecampagnes is ons legitieme belang (art. 6 lid 1 p. 1 punt f AVG).
• LinkedIn is gecertificeerd volgens het EU-U.S.-privacy-shield en heeft zich daarmee verplicht naleving van een adequaat gegevensbeschermingsniveau. Meer informatie over gegevensbescherming in het kader van de LinkedIn diensten vindt u onder: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Meer informatie over de opt-out-richtlijnen van LinkedIn vindt u in de specifieke informatie op de website van LinkedIn:

https://www.linkedin.com/help/linkedin/answer/62931/manage-advertising-preferences?lang=nl

Wanneer u bezwaar wilt maken tegen het gebruik van uw gegevens voor LinkedIn re-targeting tools, zal Schunk uw opt-outs onverwijld nakomen. U kunt verder cookies blokkeren, wanneer u de instellingen van uw browser-add-ons verandert of contact met ons opneemt voor aanvullende informatie en hulp.

HubSpot 

Onze website bevat tracking-technologie van HubSpot Inc., 24 First St, 2nd Floor, Cambridge/MA 02141, Verenigde Staten (“HubSpot”). Daartoe kunnen cookies behoren. HubSpot verzamelt en bewaart gebruiksgegevens in pseudonieme profielen om op interesse georiënteerde reclame mogelijk te maken. U kunt de opslag van gegevens door HubSpot in cookies en de daarmee verbonden registratie van uw gebruikersgedrag deactiveren, door de cookies te deactiveren. Wij gebruiken HubSpot voor de optimalisatie van de reclame en klantbenadering, die in onze legitieme belang ligt (art. 6 lid 1 s. 1 punt f AVG). Alleen wanneer u ons hiervoor toestemming hebt gegeven, kunnen wij de pseudonieme gegevens ook samenvoegen met persoonsgerelateerde informatie uit uw CRM-profiel, om u optimaal te kunnen aanspreken en uw belangen te behartigen. HubSpot is gecertificeerd volgens het U.S.-EU.-privacy-shield en heeft zich daarmee verplicht naleving van een adequaat gegevensbeschermingsniveau. Nadere informatie over de gegevensverwerking door HubSpot vindt u op de website van HubSpot (https://www.hubspot.de/data-privacy/bbpr).

Recht op informatie

Op verzoek deelt Schunk of de voor u verantwoordelijke vertegenwoordiger zo mogelijk onmiddellijk schriftelijk overeenkomstig het geldende recht mee, of en welke persoonsgerelateerde gegevens over u bij ons zijn opgeslagen. Bent u als gebruiker geregistreerd, bieden wij u ook de mogelijkheid, de gegevens zelf te zien en indien nodig te wissen of te veranderen. Mocht er ondanks onze inspanningen m.b.t. de juistheid en actualiteit van de gegevens foutieve informatie zijn opgeslagen, zullen wij deze op uw verzoek corrigeren. Wanneer u vragen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens, kunt u zich wenden tot onze concernvertegenwoordiger voor de gegevensbescherming, die ook beschikbaar is in geval van verzoeken om informatie, suggesties of klachten.

Concernvertegenwoordiger voor de gegevensbescherming

Matthias Mohr
Schunk Dienstleistungsgesellschaft mbH
D-35452 Heuchelheim
Germany

 

Google AdWords en Google Conversion-Tracking
Deze website gebruikt Google AdWords. AdWords is een online-advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States (“Google”).

Binnen het kader van Google AdWords gebruiken wij de zogenaamde Conversion-Tracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie voor Conversion-Tracking geplaatst. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden, die de internetbrowser op de computer van de gebruiker achterlaat. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Wanneer de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgeleid.

Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de websites van AdWords-klanten worden getraceerd. De met behulp van de Conversion-cookies verzamelde informatie dient ervoor om Conversion-statistieken voor AdWords-klanten op te stellen, die voor Conversion-Tracking hebben gekozen. Dit informeert de klanten over het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina met een Conversion-Tracking-Tag. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Wanneer u niet aan Tracking wilt deelnemen, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik, door het cookie van de Google Conversion-Tracking via uw internetbrowser onder gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de Conversion-Tracking-statistieken.

De opslag van "Conversion-cookies" en het gebruik van deze trackingtools gebeuren op grond van art. 6 lid 1 punt f AVG. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij de analyse van het gebruikersgedrag, om zowel zijn webaanbod als zijn reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion-Tracking vindt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

U kunt uw browser zo instellen, dat u over het instellen van cookies wordt geïnformeerd en cookies alleen in individuele gevallen toestaat, het accepteren van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch wissen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Bij de deactivering van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Leadinfo

To measure B2B use of our website, we use the Leadinfo solution based in Rotterdam (The Netherlands). This service shows us company names and addresses based on the IP addresses of our visitors.

7. Nieuwsbrief

Nieuwsbriefgegevens

Wanneer u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief, die op de website wordt aangeboden, hebben wij een e-mailadres van u nodig en informatie, waarmee wij kunnen controleren, dat u de eigenaar van het opgegeven e-mail-adres bent en met de ontvangst van de nieuwsbrief akkoord gaat. Andere gegevens worden niet of alleen op vrijwillige basis verzameld. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de verzending van de gevraagde informatie en geven wij niet door aan derden.

De verwerking van de gegevens, die in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief zijn ingevoerd, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 punt a AVG). De gegeven toestemming voor de opslag van de gegevens, van het e-mailadres en het gebruik daarvan voor verzending van de nieuwsbrief kunt u op elk moment herroepen, bijvoorbeeld via de "Uitschrijven"-link in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingsprocessen, die reeds hebben plaatsgevonden, blijft door de herroeping onverlet.

De van u bij ons opgeslagen gegevens ten behoeve van het ontvangen van de nieuwsbrief worden door ons tot aan uw uitschrijving uit de nieuwsbrief opgeslagen en na het opzeggen van de nieuwsbrief gewist. Gegevens, die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen blijven hierdoor onaangetast.

8. Plugins en tools

Het gebruik van Google Maps gebeurt in het belang van een aantrekkelijke weergave van onze online-aanbiedingen en om ons gemakkelijker te vinden op de door ons op de website aangegeven plaatsen. Dit is een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 punt f AVG.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken “Google reCAPTCHA” (hierna “reCAPTCHA”) op onze websites. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (“Google”).

Met reCAPTCHA moet worden gecontroleerd, of de gegevensinvoer op onze websites (bijvoorbeeld in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma gebeurt. Hiertoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch, zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor de analyse beoordeelt reCAPTCHA verschillende informatie (bijvoorbeeld IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of door de gebruiker gemaakte muisbewegingen). De bij de analyse geregistreerde gegevens worden naar Google doorgestuurd.

De reCAPTCHA-analyses lopen volledig op de achtergrond. Websitebezoekers worden er niet op gewezen, dat een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking gebeurt op grond van art 6 lid 1 punt f AVG. De website-exploitant heeft er een legitiem belang bij, zijn websiteaanbiedingen tegen ongeoorloofde geautomatiseerde spionage en tegen spam te beschermen.

Verdere informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google vindt u met de volgende links: policies.google.com/privacy en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

etracker

De aanbieder van deze website maakt gebruik van diensten van etracker GmbH aus Hamburg, Duitsland (www.etracker.com) voor de analyse van gebruiksgegevens. Wij gebruiken standaard geen cookies voor de webanalyse. Als wij analyse- en optimalisatiecookies gebruiken, vragen wij van tevoren afzonderlijk uw expliciete toestemming. Als dat het geval is en u geeft toestemming, worden cookies gebruikt, die een statistische reikwijdte-analyse van deze website, een succesmeting van onze online marketingmaatregelen en testprocedures mogelijk maken, om bijv. verschillende versies van ons online aanbod of de onderdelen ervan te testen en te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op het eindapparaat van de gebruiker worden opgeslagen. Cookies van etracker bevatten geen informatie die het mogelijk maakt de gebruiker te identificeren.

De gegevens die met etracker worden verzameld, worden in opdracht van de aanbieder van deze website door etracker uitsluitend in Duitsland verwerkt en opgeslagen en zijn derhalve onderworpen aan de strenge Duitse en Europese wetten en normen betreffende gegevensbescherming. etracker is in dat verband onafhankelijk gecontroleerd, gecertificeerd en bekroond met het keurmerk voor gegevensbescherming. ePrivacyseal

De gegevensbescherming gebeurt op basis van de wettelijke bepalingen van art. 6 lid 1 punt f AVG (gerechtvaardigd belang) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ons doel zoals bedoeld in de AVG (gerechtvaardigd belang) is de optimalisering van ons online aanbod en onze website. Omdat wij de privacy van onze bezoekers belangrijk vinden, worden de gegevens die een verwijzing naar een afzonderlijke persoon mogelijk maken, zoals het IP-adres, aanmeldgegevens of apparaatidentificatie, zo vroeg mogelijk geanonimiseerd of gepseudonomiseerd. De gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt, samengevoegd met andere gegevens of doorgegeven aan derden.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de hierboven beschreven gegevensverwerking. Het bezwaar heeft geen nadelige gevolgen.

Meer informatie over de gegevensbescherming bij etracker vindt u hier.